Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

Wymagania:
wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).
Zasady rekrutacji - należy złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły.
Wymagane dokumenty:
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania). 
Warunkiem rozpoczęcia kształcenia na danym kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 25 kandydatów w danym zawodzie. 
Jesteśmy publiczną jednostką oświatową. Kształcenie jest bezpłatne.

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 Aby zostać słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły.
Wymagane dokumenty: 
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  
- 1 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania).
Warunkiem rozpoczęcia kształcenia na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów w danym zawodzie. 
Jesteśmy publiczną jednostką oświatową. Kształcenie jest bezpłatne.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Szkoły Policealnej i na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kandydata pełnoletniego

Wypełnione podanie o przyjęcie na kurs lub do Szkoły Policealnej oraz

Załączniki:

 1. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał) przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (na kurs) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego 9Szkoła Policealna).
 2. Jedna fotografia (podpisana na odwrocie).
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranym przez siebie kierunku kształcenia oraz możliwości odbywania praktyki zawodowej.
 4. Oświadczenie (druk w załączeniu).
 5. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania). Oryginał do wglądu.
 6. Oświadczenie ws. ewentualnej zgody na przetwarzanie wizerunku.
 7. Dodatkowo słuchacze muszą dostarczyć dokumenty poświadczające, że są:

1)  obywatelami pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim  Obszarze Gospodarczym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkami ich rodzin posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2)  osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3)  osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono:

– zezwolenia na pobyt stały;

– ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;

– zgody na pobyt tolerowany;

– zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin;

– ochrony czasowej;

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

4)  osobami, którym nadano status uchodźcy oraz członkom ich rodzin;

5)  członkami rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

6)  osobami posiadającymi ważną Kartę Polaka;

7)  osobami, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;

8)  osobami, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) stypendystami otrzymującymi stypendia Ministra Edukacji Narodowej, organu prowadzącego szkołę
lub dyrektora szkoły.

Документи, необхідні для вступу на курс професійно-кваліфікаційного навчання дорослого кандидата

Заповнена заява про вступ на курс

Додатки:

 1. Атестат, свідоцтво, диплом про останню здобуту освіту (про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, про професійно-технічну освіту, про вишу освіту і т.і.) (оригінал) перекладений присяжним перекладачем на польську мову.
  2. Одна фотокартка (підпис на звороті).
  3. Медична довідка, що підтверджує відсутність протипоказань за станом здоров’я для навчання за обраним напрямом підготовки та можливість проходження професійної практики.
  4. Заява (друк додається).         
  5. Ксерокопія листка інвалідності (за наявності). Оригінал доступний для перегляду.       
  6. Згода на обробку персональних даних.    
  7. Крім того, студенти повинні надати документи, які підтверджують, що вони:       
  1) громадяни інших 27 держав-членів Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторін Угоди про Європейський економічний простір (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та Швейцарської Конфедерації, а також як члени їх сімей з правом проживання або правом постійного проживання;
  2) особи польського походження в розумінні положень про репатріацію;      
  3) особи, яким на території Республіки Польща надано:  
  – посвідки на постійне проживання;   
  – додатковий захист (для особи та членів її родини);       
  – дозвіл на толерантне перебування;
  – дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань (для особи та членів її родини);
  – тимчасовий захист;      
  – дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу;          
  – дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 127, ст. 159 сек. 1, ст. 176 або ст. 186 сек. 1 пункт 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців (Закон. вісник, поз. 1650); 
  4) особи та члени їх родин, яким надано статус біженця;
  5) члени сімей осіб, які звертаються за наданням статусу біженця;     
  6) особи, які мають дійсну Карту поляка;      
  7) особи, для яких таке право випливає з міжнародних договорів;      
  8) особи, які мають карту перебування з відміткою «доступ до ринку праці», шенгенську або національну візу, видану з метою виконання робіт на території Республіки Польща;        
  9) стипендіати, які отримують стипендії міністра народної освіти, шкільного керівництва або директора школи.