KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkoła

Szkoła Policealna.
Kształcenie w zawodzie.

 

Nazwa i kod zawodu: Higienistka stomatologiczna 325102 
Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa 2019 r.

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia:4 semestry (2 lata)

Asystowanie lekarzowi dentyście w działalności leczniczej:

- nauka pod kierunkiem specjalistów i praktyków zawodu

- zajęcia w pracowni zawodowej

- praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych

Zadania zawodowe
W szczególności higienistka stomatologiczna jest uprawniona do:

 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

 • rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

 • udzielania pierwszej pomocy; prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; 

 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; 

 • wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; 

 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych; 

 • rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej; 

 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności; 

 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych; 

 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW); 

 • stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji; 

 • prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych; 

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. 

Szanse i możliwości

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zatrudnienie 

w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i  klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i  pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Możesz prowadzić stomatologiczną oświatę zdrowotną i profilaktykę stomatologiczną oraz wykonywać określone czynności i zabiegi higieniczno-profilaktyczne i leczenie pod kierunkiem i nadzorem lekarza stomatologa zarówno w kraju, jak i w państwach Unii Europejskiej.


Nazwa i kod zawodu: Technik masażysta 325402

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa 2019 r.

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe

 • technik masażysta świadczy usługi w zakresie masażu;
 • wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne;
 • prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Szanse i możliwości

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie masażu;
 • zawód z przyszłością.

Zatrudnienie 

 • w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych.
 • możliwość samodzielnego prowadzenia działalności

https://www.mapakarier.org
https://www.youtube.com


Nazwa i kod zawodu: Technik sterylizacji medycznej  321104
Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa 2019 r.

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: dzienna/stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe

 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenie  dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Szanse i możliwości

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, m.in.:

 • wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,
 • korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,
 • klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,
 • przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,
 • przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,
 • określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,
 • określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,
 • określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,
 • udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zatrudnienie 

Absolwenci kierunku technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach, szpitalach  i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych.

https://www.youtube.com


Nazwa i kod zawodu:       Opiekun medyczny 532102
Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa 2019 r.

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe

 • opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Szanse i możliwości

 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
 • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej

Zatrudnienie 

W szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów.

https://www.mapakarier.org
https://www.youtube.com


Nazwa i kod zawodu:       Terapeuta zajęciowy 325907

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Podstawa programowa 2019 r.

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe

Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Szanse i możliwości

Sprawowanie funkcji kierowniczych i organizacyjnych
(np. organizowanie i prowadzenie pracowni lub oddziału terapii zajęciowej).

Zatrudnienie 

Prowadzenie warsztatów z zakresu terapii zajęciowej lub podejmowanie pracy w domach pomocy społecznej czy domach opieki nad osobami starszymi. Terapeuta zajęciowy może otworzyć własną działalność.

https://www.mapakarier.org/terapeuta-zajeciowy/
https://www.youtube.com


Nazwa i kod zawodu: Asystent Osoby Niepełnosprawnej 341201

Podstawa programowa 2019 r.

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna/stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy;
 • planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej; - włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szanse i możliwości

Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspiera osoby niepełnosprawnej w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Program rządowy: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Zatrudnienie 

Domy Pomocy Społecznej,  Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Warsztaty Terapii Zajęciowej,  Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,  Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,  Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja, Oddziały Szpitalne, Ośrodki Adaptacyjne,  Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

https://www.mapakarier.org
https://www.youtube.com


Nazwa i kod zawodu: Opiekunka dziecięca 325905

Podstawa programowa 2019 r.

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe

 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Szanse i możliwości

Opiekunka dziecięca jest zawodem deficytowym na rynku pracy. Zawód opiekunka dziecięca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykonywanie usług opiekuńczych nad małymi dziećmi w wieku 0–4 lat. Zwiększające się zainteresowanie zatrudnianiem opiekunek dziecięcych powoduje wzrost zapotrzebowania na osoby świadczące usługi opiekuńcze, które będą w pełni przygotowane do sprawowania opieki nad dziećmi.

Zatrudnienie 

Praktyki zawodowe w domu dziecka, żłobkach i na szpitalnych oddziałach dziecięcych. Zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą.

https://www.mapakarier.org/opiekunka-dziecieca
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com