Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - pochodzą od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim redagującego stronę.
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych - strony te nie są w pełni dostepne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-02-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Krystyna Nakiela,
 • adres e-mail - doradca@ckutomaszow.com.pl,
 • numer telefonu - 44 724 27 43,
 • adres do korespondencji - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Województwa Łódzkiego, w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ma swoją siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, w budynku przy ulicy św. Antoniego 47.

Do budynku, z ulicy św. Antoniego, należy wejść przez furtkę, potem pokonać odcinek około 60 metrów chodnikiem, który doprowadzi do schodów wejścia głównego do budynku. Należy pokonać 5 stopni przy wejściu głównym. Wejście jest zaopatrzone w poręcz po prawej i po lewej stronie. Budynek posiada podjazd do poziomu parteru dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do udzielania informacji przy wejściu głównym w recepcji są pracownicy obsługi. Budynek składa się z trzech kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz - parter, 1 piętro, 2 pietro.

Aby dostać się na korytarz na 1 piętro należy pokonać schody - brak windy. Aby dostać się na korytarz na 2 piętro należy pokonać schody - brak windy. Dla wchodzącego poręcz znajduje się po lewej stronie.

W budynku nie ma: windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Przed budynkiem siedziby placówki znajduje się parking - brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, który umożliwia dostęp do parteru budynku.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych  przypadkach.

Wejście z psem asystującym na teren Placówki jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 44 724 27 43 lub mailowych z sekretariatem - adres e-mail sekretariat@ckutomaszow.com.pl. Możliwość wejścia nie zwalnia osoby z psem asystującym z odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie Placówki. Wymagania:

1. pies asystujący musi być wyposażony w uprząż;

2. osoba z psem asystującym musi okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

3. osoba z psem asystującym musi okazać zaświadczenie potwierdzające aktualne i wymagane szczepienia weterynaryjne psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.